Polityka prywatności

obowiązuje od 23 kwietnia 2018 r.
Novem sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  Novem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków

  Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla użytkownika lub firmy wykorzystywanych w ramach usług Novem.

  Klienci Novem – klienci Novem sp. z o.o., którym Novem świadczy usługi reklamowe, to znaczy usługi prowadzenia kampanii reklamowych oraz dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług takich podmiotów do Użytkowników.

  Wydawcy – partnerzy Novem sp.z o.o., zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne, które współpracują z Novem w celu realizacji za pośrednictwem Novem kampanii reklamowych oraz dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Klientów Novem.

  Regulamin Wydawcówodnośnik

  Ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych - odnośnik

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Novem, w ramach których Novem świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod adresami w domenie Novem.

  Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

  Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zarejestrowała się w serwisach Novem lub korzysta z usług oferowanych przez Novem.

  Użytkownik niezalogowany – niezidentyfikowana osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Novem w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.

  W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (np. Panel), które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w
  Regulaminie .
 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
  Novem jest administratorem Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług.

  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub pisząc na adres: kontakt@novem.pl .
 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
  W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym przy rejestracji w Panelu, m.in. imię, nazwisko i adres e-mail.

  Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Usługi wymagające założenia Konta

  Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: rejestracja w sieci afiliacyjnej Novem, udostępnianie ofert dostępnych w sieci afiliacyjnej Novem, informowanie o dostępnych do wypłaty środkach, przesyłanie powiadomień i informacji marketingowych.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Panelu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące Twoich zachowań w Panelu, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

  Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i dostępu do funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. niezbędne dane do wystawienia faktury w Panelu). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

  Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

  Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Panelu, takie jak: imię, nazwisko, inne dane osobowe pozwalające na identyfikację i kontakt, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

  Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Panelu lub wiadomości e-mail, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

  Badanie Twojej satysfakcji

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Panelu, takie jak: imię, nazwisko, inne dane osobowe pozwalające na identyfikację i kontakt jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
 4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  Dostawcy usług

  Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj.

  Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy skuteczności Twoich działań związanych z wykonywaniem umowy na zasadach opisanych w Regulaminie, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

  Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

  Organy państwowe

  Udostępnimy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Panelu dla celów realizacji usługi oraz związanych z nim funkcjonalności, oraz innych usług zgodnie z Regulaminem , jak również do celów marketingowych. Po zgłoszeniu żądania usunięcia Konta Twoje dane zostaną spseudonimizowane.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
 6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
  Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym lub pisząc do nas na adres e-mail: kontakt@novem.pl

  Prawo do cofnięcia zgody

  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że realizacja tego wniosku w systemach Novem może zająć co najmniej 24 godziny. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, ale uniemożliwi dalsze korzystanie z usług.

  Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Rezygnacja z otrzymywania w formie wiadomości e-mail jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, spseudonimizujemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

  Podstawa prawna: art. 21 RODO
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta, co oznacza jednocześnie wypowiedzenie umowy z Novem.

  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

  Podstawa prawna: art. 17 RODO
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Wyjątek stanowi komunikacja niezbędna do realizacji Twojego żądania, w tym do potwierdzenia jego przyjęcia i zrealizowania.

  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

  Podstawa prawna: art. 18 RODO
  Prawo dostępu do danych

  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 15 RODO
  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

  Podstawa prawna: art. 16 RODO
  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 20 RODO
  W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  Ze względów technicznych, potrzebujemy co najmniej 24 godziny na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

  Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

  Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) pSzczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
 9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania powiadomień.